حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

جمعه 10 مرداد‌ماه سال 1393

بعضی از آدم ها

قیصر امین پور میگوید آدم هایی هستند در زندگیتان ؛

نمیگویم خوبند یا بد ...

چگالی وجودشان بالاست ...

افکار...

حرف زدن...

رفتار...

محبت داشتنشان...

و هر جزئی از وجودشان امضا دار است ..

 

یادت نمیرود "هستن هایشان را" ...

بس که حضورشان پر رنگ است رد پا هک میکنند،

اینها روی دل و جانت ...

بس که بلدند "باشند"...

این آدم ها را باید قدر بدانی...

وگرنه دنیا پر است از آن دیگر های بی امضایی که شیب منحنی حضورشان،

همیشه ثابت است...

بعضی از آدم ها ترجمه شده اند...

بعضی از آدمها فتوکپی آدمهای دیگرند...

بعضی از آدمها با چند درصد تخفیف به فروش میرسند ...

بعضی از آدمها فقط جدول و سرگرمی دارند...

بعضی از آدمها خط خوردگی دارند ...

بعضی از آدمها راچند بار باید بخوانیم تا معنی آنها را بفهمیم

و بعضی از آدمها را باید نخوانده کنار گذاشت ...

از روی بعضی از آدمها باید مشق نوشت و از بعضی از آدمها جریمه ...