حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

یکشنبه 7 خرداد‌ماه سال 1391

تنهایی


 تنهایی

این واژه را بلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــندترین شاخه درخت

بهتر می فهمد.......