حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

دوشنبه 21 شهریور‌ماه سال 1390

خدا می داند....در دل من چیست؟خدا می داند

در سینه من کیست؟خدا می داند


اینقدر بدانید که یک شب دیدم

این دل دل من نیست، خدا می داند!