حرف هایی برای نگفتن

اینها فقط حرفهایی است که از سر عادت برای خودم مینویسم.عادت خاکستری تنهایی و دلتنگی.....

یکشنبه 10 خرداد‌ماه سال 1388

شب....

امشب از اون شب هاست که دلت می خواد سرت رو روی شونه عزیزترینت بذاری...امشب از همون شب هاست که با خدای خودت با دلی شکسته حرف می زنی با یک غمی لطیف....امشب ازهمون شب هاست که خیلی غریب بود اما دیگه نیست چون دیگه اشنا و همدم شب هات شده...امشب می خوای چاهی پیدا کنی چاهی به عمیقی وجودت و به پرآبی احساست ....دلت می خواد بهش بگی از این درد جانسوز و شاید .... آخرشم به این نتیجه می رسی که این نیز بگذرد و ما همه مکلف به تکلیفیم یعنی اعتراض ممنوع یعنی ناشکری ممنوع یعنی حتی دل شکسته هم ممنوع